PROGRAM DZIAŁANIA

 

Gminnego Ośrodka Kultury w Urszulinie

 

na lata 01.08.2022 - 31.07.2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała:

 

Monika Kędzierska

 

 

 

 

 

Urszulin, 29.07.2022 r.

 

Misja:

 

Gminny Ośrodek Kultury w Urszulinie jest samorządową instytucją kultury i działa zgodnie z Ustawą art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 

Instytucja będzie prowadzić określoną statutem i ustawą wszechstronną działalność w obszarze kultury. Fundamentem instytucji musi być otwartość na użytkowników w każdym przedziale wiekowym. Działalność będzie realizowana zgodnie z potrzebami środowiska lokalnego w tym dbanie o rozwój kulturalny społeczeństwa, jego tradycje, zwyczaje i kulturę charakterystyczną dla naszego regionu. Ważną rolą dla Ośrodka Kultury będą także zadania z zakresu animowania społeczności lokalnej do podejmowania aktywności oraz wypracowanie mechanizmów pozwalających na podnoszenie jakości oferowanych usług przez Gminny Ośrodek Kultury. Działania kulturalne będą wynikały ze współpracy ze społecznością lokalną, z innymi instytucjami, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami, związkami twórców, artystów oraz organami władz publicznych zajmujących się działalnością kulturalną.

 

Wizja:

 

Ośrodek Kultury stanowić będzie bardzo ważne ogniwo infrastruktury kulturalnej, oświaty i gospodarki regionu. Powstały nowy budynek przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Urszulinie umożliwi rozszerzenie działalności Ośrodka Kultury. Gdyż wybudowana sala widowiskowa, teatralno-koncertowa oparta jest o nowoczesne technologie multimedialne, które będą spełniać oczekiwania i potrzeby lokalnej społeczności. Pozwoli to na jeszcze szerszą

 

edukację społeczną oraz integrację międzyludzką. Powstaną nowe kluby, zespoły oraz koła zainteresowań, a także odbywać się będą cykliczne imprezy. Upowszechnianie, organizowanie różnorodnych wydarzeń oraz działań kulturalnych i rozrywkowych stanowić będzie swego rodzaju wizytówkę naszej gminy i tym samym przyczyni się do promocji naszego regionu akcentując przy tym obecność Gminnego Ośrodka Kultury na mapie kulturalnej kraju.

 

        Podległe pod Gminny Ośrodek Kultury wyremontowane świetlice wiejskie rozszerzą ofertę kulturalną instytucji. To placówki kulturalno-oświatowe pełniące funkcję centrów kultury lokalnej, które organizują czas wolny, integrują społeczność. Służą wszystkim mieszkańcom dzieciom i dorosłym, a także organizacjom oraz instytucjom działającym na terenie gminy Urszulin. Dodatkowo Ośrodek Kultury rozbuduje ofertę zajęć w świetlicach o edukacyjne warsztaty związane z tematyką zielarstwa, dawnym wypiekiem chleba czy warsztaty z rękodzieła ludowego nawiązujące do historii i kultury Gminy Urszulin, w oparciu o nowoczesne technologie multimedialne. Działalność Ośrodka Kultury będzie uzupełniona turystyką, która przy pomocy oferty warsztatowej w świetlicach, zachęci turystów do dłuższego pozostania na naszym terenie, a także rozszerzy źródło finansowania. Gminny Ośrodek Kultury

 

będzie pozyskiwał również dodatkowe fundusze na działalność po przez udział w projektach, konkursach ogłaszanych przez organizacje pozarządowe oraz ministerstwo.

 

            Ważnym punktem działalności Gminnego Ośrodka Kultury jest współpraca w zakresie funkcjonowania i upowszechniania działań kulturalnych. Priorytetem będzie współdziałanie ze środowiskiem lokalnym

 

 

 

Cele:

 

Gminny Ośrodek Kultury jako nowoczesna, innowacyjna oraz kreatywna instytucja kultury odpowiadająca na potrzeby mieszkańców i wyzwania cywilizacyjne. To miejsce spotkań, edukacji, animacji kulturalnej, aktywizacji społecznej oraz realizacji zainteresowań i pasji. Cele i zadania Ośrodka obejmują w szczególności:

 

1.     wspieranie i rozbudzanie inicjatyw lokalnych na rzecz rozwoju kulturalnego i społecznego;

 

2.     podniesienie atrakcyjności oferty kulturalnej;

 

3.     pozyskiwanie dodatkowych funduszy na działalność;

 

4.     promocja kultury Gminy Urszulin i lokalnych twórców kultury;

 

5.     prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań;

 

6.     koordynowanie działalności kulturalnej na terenie gminy;

 

7.     współpraca z instytucjami, organizacjami społecznymi, towarzystwami i fundacjami;

 

8.     organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych, wycieczek, przedstawień teatralnych, koncertów, seansów filmowych;

 

9.     kształtowanie nawyków mieszkańców do aktywnego współtworzenia i odbioru różnorodnych form spędzania czasu wolnego;

 

10.  prowadzenie promocji w zakresie dystrybucji wiedzy o bieżącej działalności kulturalnej Ośrodka oraz pozostałych jednostek i organizacji działających na terenie gminy;

 

11.  promocja walorów kulturowych i turystycznych gminy;

 

12.  prowadzenie animacji kulturalnej również poza siedzibą Ośrodka Kultury;

 

13.  prowadzenie stałych zajęć w formie otwartych lub zamkniętych, kół zainteresowań, klubów, zespołów, warsztatów;

 

14.  prowadzenie różnorodnych akcji, np. charytatywnych;

 

Współpraca:

 

By wzbogacić program i rozszerzyć ofertę Gminny Ośrodek Kultury będzie współpracował z innymi instytucjami kultury. Organizując niektóre zajęcia czy warsztaty bezpośrednio w placówkach zlokalizowanych na terenie pobliskich gmin. Szczególnie ważna będzie współpraca z lokalnymi stowarzyszeniami, instytucjami, organizacjami i organami.

 

 

 

Promocja:

 

Ośrodek Kultury będzie prowadził działalność informacyjno-promocyjną. Wykorzystywane do tego będą wszystkie dostępne kanały informacyjne: strona internetowa, profile w mediach społecznościowych, w lokalnej prasie. Do gminnych instytucji dostarczane będą plakaty i ulotki informacyjne. Ważnym elementem komunikacji będzie promocja bezpośrednia, docieranie z przekazem do konkretnych osób i grup społecznych.

 

Poszczególne imprezy i przedsięwzięcia będą miały swoich patronów medialnych, co pozwoli dotrzeć z ofertą do możliwie szerokiego grona odbiorców, przy jednoczesnym zminimalizowaniu nakładów na promocję i reklamę.     

 

 

 

Źródła finansowania:

 

Podstawowymi założeniami planu działania Gminnego Ośrodka Kultury w Urszulinie w obrębie prowadzonej polityki finansowej będzie stała analiza i optymalizacja bieżących wydatków oraz systematycznie zwiększenie udziału w budżecie placówki środków pozyskanych ze źródeł innych niż pochodzących z dotacji podmiotowej organizatora.

 

Podstawowymi działaniami jakie będą podejmowane w tym celu będzie pozyskiwanie środków z następujących źródeł:

 

-     najem powierzchni w administrowanych przez GOK,

 

-     najem wyposażenia,

 

-     wpływy z tytułu odpłatności za zajęcia,

 

-     wpływy z biletów,

 

-     komercyjna działalność z zakresu edukacji artystycznej i kulturalnej,

 

-     darowizny,

 

-     umowy sponsorskie,

 

-     środki pozyskane z grantów przyznane na realizację projektów w ramach programów organizowanych przez firmy, instytucje i organizacje (fundusze strukturalne, programy krajowe i europejskie, krajowe środki publiczne, krajowe fundacje prywatne)

 

Plan działania Gminnego Ośrodka Kultury w Urszulinie na lata 01.08.2022 - 31.07.2025 to długookresowy program określający strategiczne cele rozwoju i kierunki działania, które są niezbędne do realizacji przyjętych założeń. Ośrodek Kultury i jego przyszłe oddziały to łącznik między środowiskiem lokalnym, a kulturą, historią i tradycją. Misją Ośrodka jest dążenie do najwyższego, profesjonalnego poziomu świadczonych usług zarówno w obszarze działalności kulturalnej jak i edukacyjnej. Po przez zagospodarowanie wolnego czasu w sferze kultury, turystyki i rekreacji z elementami edukacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.p.

 

Planowane działania kulturalne organizowane lub współorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Urszulinie    na lata 01.08.2022 - 31.07.2025

 

1.

Organizowanie cyklicznych wydarzeń kulturalnych:

 

wystawy artystyczne i wernisaże, przedstawienia teatralne, koncerty, projekcje filmowe, konkursy, Bal Choinkowy dla dzieci, Piknik Rodzinny, Dzień Dziecka, Dni Gminy Urszulin, Dożynki, Festyny, Obchody Narodowych Świąt, kiermasze charytatywne i świąteczne, walentynki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, Festiwale, Potańcówki, Dzień Kobiet, itp.

2.

Prowadzenie i organizacja zajęć, spotkań, warsztatów:

 

wokalno-muzycznych, kół zainteresowań, tanecznych, rękodzielniczych, edukacyjnych, feryjnych, wakacyjnych, bożonarodzeniowych, gastronomicznych, świetlicowych, wycieczek turystycznych itp.

 

 

 

 

            Realizacja wyżej wymienionych zadań, będzie uzależniona od ilości środków finansowych pozostawionych w dyspozycji Gminnego Ośrodka Kultury, pochodzących z dotacji podmiotowej Gminy Urszulin oraz innych przychodów.

 

            Gminny Ośrodek Kultury może dokonywać zmian w programie działania w zależności od bieżących potrzeb.

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 07 grudzień 2022 10:50 Administrator systemu
Artykuł został zmieniony. środa, 07 grudzień 2022 11:04 Administrator systemu