INFORMACJE PODSTAWOWE

Klauzula informacyjna RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Inspektor ochrony danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Urszulinie: Adam Purc, kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres do korespondencji: Gminny Ośrodek Kultury w Urszulinie Dębowiec 16, 22-234 Urszulin.

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż:

 

              1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Urszulinie, Dębowiec 16, 22-234 Urszulin, tel. 511 174 929, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.       W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pisemnie: za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poczty tradycyjnej pod adresem siedziby administratora danych.

              3.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji warsztatów  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz w oparciu o wyrażoną zgodę - art. 6 ust 1 lit. a.

4.       Informujemy, że podczas warsztatów będzie prowadzona rejestracja fotograficzna i filmowa wydarzenia wyłącznie w celach dokumentacyjnych i promocyjnych Gminnego Ośrodka Kultury w Urszulinie zgodnie z art. 81 ust 2 pkt. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Gminny Ośrodek Kultury w Urszulinie zapewnia, że wizerunek uczestników zajęć nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia. Zdjęcia, filmy z wydarzenia przetwarzające wizerunek uczestników mogą być publikowane na stronie internetowej, w publikacjach oraz na profilach Facebook, Instagram oraz YouTube organizatora. W przypadku wizerunku niestanowiącego szczegółu całości (zgodnie z art. 81 ust 2 pkt. 2) będzie on przetwarzany wyłącznie w oparciu o wyrażoną zgodę.

     5.       Odbiorcami danych mogą być:

a)    upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy administratora (np. instruktorzy warsztatów/zajęć). Udostępnienie odbywa się na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych lub na podstawie wydanego upoważnienia i podpisanej klauzuli o zachowaniu poufności.

b)    podmioty uprawnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich

przepisów prawa,

c)    firmy oferujące pomoc prawną, informatyczną, doradczą oraz innym podmiotom działającym na nasze zlecenie.

6.       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach prawa. Dane osobowe przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub wycofania zgody na ich przetwarzanie.

7.       Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej z wyjątkiem informacji zamieszczanych na stronach tj. Facebook, YouTube. W związku  z transferem danych do serwisu Facebook, YouTube, których serwery znajdują się w Stanach zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakrsu ochrony danych osobowych, które mogą nie zapewnić dostatecznego poziomu ochrony.

8.       Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, zgodnie z art 21 RODO.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda wyrażona na podstawie przepisów RODO – prawo do wycofania takiej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem.

9.       W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi Danych ma charakter dobrowolny.

              10.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

11.   Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego odpowiedniego organu zgodnie z wymogami prawa, gdy uzna Pani/Pan, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

              12.   Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Urszulinie, Dębowiec 16, 22-234 Urszulin, tel. 511 174 929, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.      W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pisemnie: za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poczty tradycyjnej pod adresem siedziby administratora danych.

3.      Pana/Pani dane osobowe (tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr tel.)  przetwarzane będą w celu zawarcia umowy, monitorowania realizacji umowy, prowadzenia dokumentacji, prowadzenia rozliczeń oraz realizacji innych praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa, zgodnie z art. 6 ust. 1, lit. b, c i f RODO, stosownie do ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane mogą być na podstawie udzielonej zgody             w zakresie i celu określonym w treści zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1, lit. a) RODO.

4.      Odbiorcami danych mogą być upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy administratora, podmioty uprawnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach prawa. Dane osobowe przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub wycofania zgody na ich przetwarzanie.

6.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, zgodnie z art 21 RODO.  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda wyrażona na podstawie przepisów RODO – prawo do wycofania takiej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem.

7.      Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

8.      Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego odpowiedniego organu zgodnie z wymogami prawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9.      Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepis prawa lub jest warunkiem zawarcia umowy. W takich przypadkach konsekwencją niepodania jest brak możliwości realizacji zadań przez Administratora. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

10.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

 

 

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.