Zarządzenie nr 3/2024
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Urszulinie
z dnia 08 stycznia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia Cennika wypożyczania naczyń, Klauzuli informacyjnej oraz Protokołu zdawczo-odbiorczego przekazania zastawy stołowej w świetlicy Wytyczno.

Na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.) Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Urszulinie zarządza, co następuje:

§ 1
Niniejszym wprowadza się:
1.    Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych,
2.    Cennik wypożyczania naczyń,
3.    Protokół zdawczo-odbiorczy przekazania zastawy stołowej w świetlicy Wytyczno

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury
w Urszulinie.

§ 4
Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.W załączeniu:
- Załącznik Nr 1 – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych,
- Załącznik Nr 2 – Cennik wypożyczania naczyń,
- Załącznik Nr 3 – Protokół zdawczo-odbiorczy przekazania zastawy stołowej w świetlicy
                              Wytyczno