Zarządzenie nr 2/2024
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Urszulinie
z dnia 2 stycznia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady, tryb i opłaty za korzystanie ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Urszulin oraz Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych, Cennik opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich, Cennika wypożyczania naczyń, Protokołu zdawczo-odbiorczego przekazania budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem oraz Wniosku o wynajem/udostępnienie świetlicy.

Na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.) Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Urszulinie zarządza, co następuje:

§ 1
Niniejszym wprowadza się:
1.    Regulamin określający zasady, tryb i opłaty za korzystanie ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Urszulin,
2.    Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych,
3.    Wysokość opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich,
4.    Cennik wypożyczania naczyń,
5.    Protokół zdawczo-odbiorczy przekazania budynków świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem,
6.    Wniosek o wynajem/udostępnienie świetlicy,
 – stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.  

§ 2
Niniejsze zarządzenie zastępuje Zarządzenie nr 6/2022 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Urszulinie z dnia 3 października 2022 r. oraz Zarządzenie nr 3/2023 z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynajmu pomieszczeń w placówkach administrowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Urszulinie.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury
w Urszulinie.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  W załączeniu:
- Załącznik Nr 1 – Regulamin określający zasady, tryb i opłaty za korzystanie ze świetlic
                              wiejskich na terenie Gminy Urszulin,
- Załącznik Nr 2 – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych,
- Załącznik Nr 3 – Wysokość opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich,
- Załącznik Nr 4 – Cennik wypożyczania naczyń,
- Załącznik Nr 5 – Protokół zdawczo-odbiorczy przekazania budynku świetlicy wiejskiej wraz
z wyposażaniem,
- Załącznik Nr 6 – Wniosek o wynajem/udostępnienie świetlicy.