INFORMACJE PODSTAWOWE

Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Urszulinie

STAN

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W URSZULINIE

Postanowienia ogólne

§ 1. l .  Gminny Ośrodek Kultury w Urszulinie, zwany dalej Ośrodkiem, jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o  organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r.  poz. 194), aktu o utworzeniu oraz niniejszego statutu.

2.              Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Dębowiec, a terenem działania obszar Gminy Urszulin.

3.              Organizatorem dla Ośrodka jest Gmina Urszulin.

4.              Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Urszulin.

5.              Ośrodek uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.

6.              Ośrodek jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonej przez siebie działalności.

Cele i przedmiot działania

§ 2. l .  Podstawowym celem działalności Ośrodka jest organizowanie działalności kulturalnej na terenie Gminy Urszulin.

2. Ośrodek upowszechnia kulturę poprzez podejmowanie działań, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb kulturalnych ludności, głównie mieszkańców Gminy  Urszulin, w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

§ 3. l .  Ośrodek prowadzi działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury poprzez:

l) organizowanie wystaw artystycznych i wernisaży,

2)  organizowanie przedstawień teatralnych, koncertów, projekcji filmów,

3)  organizowanie i wspieranie imprez artystycznych i rozrywkowych,

4)  prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań,

5)  prowadzenie i organizowanie działalności zespołów muzycznych, tanecznych i folklorystycznych,

6)  promocję kultury Gminy Urszulin i lokalnych twórców kultury,

7)  tworzenie, udostępnianie i dokumentowanie dóbr i wartości kultury,

8)  edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę,

9)  sprawowanie opieki nad zabytkami,

10) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą
 i sztuką,

11) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego.

12) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,

13) upowszechnianie wiedzy o kulturze, w tym o kulturze regionalnej.

2.                     Ośrodek współpracuje z innymi instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych  zajmujących się działalnością kulturalną.

3.                     Ośrodek może korzystać z usług świadczonych przez wolontariuszy.

 

4.                     Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów,
z której przychody służą realizacji celów statutowych Ośrodka.

5.                     Prowadzenie działalności gospodarczej może odbywać się przede wszystkim poprzez:

l) prowadzenie działalności edukacyjnej (np. prowadzenie odpłatnych szkoleń, warsztatów i zajęć
 edukacyjnych),

2)  organizowanie płatnych imprez kulturalnych na zlecenie innych podmiotów,

3)  najem i dzierżawę własnych składników majątku ruchomego i nieruchomego,

4)  odpłatną działalność w zakresie promocji i reklamy oraz inną odpłatną działalność usługową.

6. Prowadzona działalność gospodarcza nie może kolidować z podstawową działalnością Ośrodka ani nie może rozmiarami przewyższać działalności podstawowej.  Działalność gospodarcza może mieć jedynie charakter pomocniczy, stanowiąc jedynie źródło pozyskiwania środków na realizację przede wszystkim podstawowego celu działalności instytucji.

Zarządzanie i organizacja

§ 4. l .  Działalnością Ośrodka kieruje Dyrektor.

2.       Dyrektor może być wyłoniony w drodze konkursu. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Wójt.
 Regulamin konkursu ustala Wójt Gminy.

3.       Wójt Gminy może powierzyć zarządzanie Ośrodkiem osobie fizycznej lub prawnej, zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Do osoby, której
powierzono zarządzanie Ośrodkiem stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Dyrektora.

4.       Wójt wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.

5.       Dyrektor jest organem zarządzającym Ośrodka oraz przełożonym pracowników Ośrodka.

6.       Dyrektor składa za Ośrodek oświadczenia woli oraz reprezentuje go na zewnątrz.

Gospodarka finansowa

§ 5. l .  Ośrodek gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi
samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich
wykorzystania.

2.                         Ośrodek otrzymuje z budżetu Gminy corocznie dotację na działalność w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności, w tym kosztów wynagrodzeń pracowników oraz  kosztów utrzymania
 i eksploatacji majątku.

3.                         Ośrodek może uzyskiwać środki finansowe z:

l ) wpływów z prowadzonej działalności,

2)  dotacji podmiotowych i celowych z budżetu samorządu terytorialnego lub państwa,

3)  wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku,

4)  spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych,

5)  innych źródeł.

§ 6. l . Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora.

2.                 Ośrodek pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

3.                 Podstawą działalności Ośrodka jest roczny program działalności ustalany przez Dyrektora.

4.                   Program obejmuje najważniejsze zamierzenia i przedsięwzięcia do zrealizowania w danym roku.

5.                   Ośrodek wykonuje także zadania z zakresu organizowania działalności kulturalnej polecone przez Organizatora.

6.                 Zasadnicza część działalności Ośrodka jest nieodpłatna dla mieszkańców Gminy Urszulin.

7.                 Ośrodek może pobierać opłaty za wstęp i udział w wystawach, koncertach, projekcjach
                  filmów, przedstawieniach teatralnych i imprezach artystycznych i rozrywkowych
.

8.          Opłaty, o których mowa w ust. 7 nie mogą przekraczać rzeczywistych kosztów poniesionych na
 zorganizowanie tych wydarzeń.

§ 7.  Dyrektor corocznie, w terminie do 31 marca przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z działalności Ośrodka w poprzednim roku kalendarzowym.  Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje o wykonywaniu zadań, o których mowa 3 w szczególności zorganizowanych imprezach, ich kosztach i udziale mieszkańców w tych imprezach.

§ 8. Organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Organizatora oraz opinii działających w Ośrodku organizacji związkowych  i stowarzyszeń twórców.

Postanowienia końcowe

§9.  Niniejszy statut może być zmieniony uchwałą Rady Gminy, w trybie właściwym dla jego nadania

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.