Zarządzenie nr 6/2024

 

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Urszulinie

 

z dnia 29 marca 2024 r.

 

 

 

w sprawie wprowadzenia Cennika wypożyczania naczyń, Klauzuli informacyjnej oraz Protokołu zdawczo-odbiorczego przekazania zastawy stołowej w świetlicy w Wytycznie.

 

 

 

Na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.) Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Urszulinie zarządza, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

Niniejszym wprowadza się:

 

1.      Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych,

 

2.      Cennik wypożyczania naczyń,

 

3.      Protokół zdawczo-odbiorczy przekazania zastawy stołowej w świetlicy Wytyczno

 

 

 

§ 2

 

Z chwilą wejścia w życie niniejszego zarządzenia, traci moc Zarządzenie nr 3/2024 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Urszulinie z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia cennika wypożyczania naczyń w świetlicy Wytyczno.

 

§ 3

 

 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury
w Urszulinie.

 

 

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi z dniem 01 kwietnia 2024 r.

 

 

 

 

 

W załączeniu:

 

- Załącznik Nr 1 – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych,

 

- Załącznik Nr 2 – Cennik wypożyczania naczyń,

 

- Załącznik Nr 3 – Protokół zdawczo-odbiorczy przekazania zastawy stołowej w świetlicy w

 

                              Wytycznie