Zarządzenie nr 5/2024

 

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Urszulinie

 

z dnia 29 marca 2024 r.

 

 

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady, tryb i opłaty za korzystanie ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Urszulin oraz Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych, Cennik opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich, Cennika wypożyczania naczyń, Protokołu zdawczo-odbiorczego przekazania budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem oraz Wniosku o wynajem/udostępnienie świetlicy.

 

 

 

Na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.) Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Urszulinie zarządza, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

Niniejszym wprowadza się:

 

1.      Regulamin określający zasady, tryb i opłaty za korzystanie ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Urszulin,

 

2.      Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych,

 

3.      Wysokość opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich,

 

4.      Cennik wypożyczania naczyń,

 

5.      Protokół zdawczo-odbiorczy przekazania budynków świetlicy wiejskiej wraz               z wyposażeniem,

 

6.      Wniosek o wynajem/udostępnienie świetlicy,

 

 – stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia. 

 

 

 

§ 2

 

Z chwilą wejścia w życie niniejszego zarządzenia, traci moc Zarządzenie nr 2/2024 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Urszulinie z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynajmu pomieszczeń w placówkach administrowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Urszulinie.

 

 

 

 

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury
w Urszulinie.

 

 

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2024 r. 

 

 

 

 

 

 

 

W załączeniu:

 

- Załącznik Nr 1 – Regulamin określający zasady, tryb i opłaty za korzystanie ze świetlic

 

                              wiejskich na terenie Gminy Urszulin,

 

- Załącznik Nr 2 – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych,

 

- Załącznik Nr 3 – Wysokość opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich,

 

- Załącznik Nr 4 – Cennik wypożyczania naczyń,

 

- Załącznik Nr 5 – Protokół zdawczo-odbiorczy przekazania budynku świetlicy wiejskiej wraz

 

z wyposażaniem,

 

- Załącznik Nr 6 – Wniosek o wynajem/udostępnienie świetlicy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 02 kwiecień 2024 08:20 AdminGOK
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 kwiecień 2024 08:20 AdminGOK
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 kwiecień 2024 08:21 AdminGOK
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 02 kwiecień 2024 08:25 AdminGOK
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 kwiecień 2024 08:25 AdminGOK
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 08 kwiecień 2024 12:17 AdminGOK