Zarządzenie nr 14/2023
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Urszulinie
z dnia 30 października 2023 r.

w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Gminnym Ośrodku Kultury w Urszulinie w 2023 r.

Na podstawie art. 13 ust. 3 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu                       i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 194) oraz art. 130 §
2 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) zarządzam,
co następuje:
§ 1
Wyznaczam dzień 2 listopada 2023 r. dniem wolnym od pracy za dzień świąteczny            11 listopada 2023 r. który przypada w sobotę.
§ 2
O ustalonym dniu wolnym od pracy informuje się pracowników i interesantów poprzez umieszczenie ogłoszenia na stronie Facebook https://www.facebook.com/gokurszulin oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń i na drzwiach wejściowych do budynku.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie nr 14- 2023 Dni wolne od pracy pdf 130.43 KB AdminGOK
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 18 styczeń 2024 09:19 AdminGOK