Zarządzenie nr 10/2023
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Urszulinie
z dnia 26 lipca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego

Na podstawie art. 13 ust. 3 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 7 lutego 2020 r. poz. 194), zarządzam co następuje:
§ 1
Ustalam treść Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Kultury w Urszulinie stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Niniejsze zarządzenie zastępuje Zarządzenie nr 1/2020 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Urszulinie z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego w Gminnym Ośrodku Kultury.
§ 3
    Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury
w Urszulinie.
§ 4
    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

W załączeniu:
- Załącznik Nr 1 – Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury w Urszulinie

                                                                                                                                    Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2023
                                                                                                                                    Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
                                                                                                                                    w Urszulinie z dnia 26 lipca 2023 r.  


REGULAMIN ORGANIZACYJNY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W URSZULINIE

Postanowienia ogólne
§1
Gminny Ośrodek Kultury, działa jako samorządowa instytucja kultury na podstawie:
1.    Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194);
2.    Statutu Gminnego Ośrodka Kultury uchwalonego Uchwalą Rady Gminy
Nr XXVII/159/2021 z dnia 9 marca 2021 r.

§2
Niniejszy regulamin określa:
1.    Zakres działania, siedzibę i działania Gminnego Ośrodka Kultury.
2.    Strukturę organizacyjną Gminnego Ośrodka Kultury.
3.    Zarządzanie i kierowanie.
4.    Zadania i obowiązki pracowników Gminnego Ośrodka Kultury.
5.    Postanowienia końcowe.

Zakres działania, siedziba i zadania Gminnego Ośrodka Kultury
§3
1.    Terenem działania Ośrodka jest obszar Gminy Urszulin.
2.    Działalność Gminnego Ośrodka Kultury prowadzona jest na podstawie corocznych planów działalności instytucji kultury uzgodnionych z Wójtem Gminy Urszulin.
3.    Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury mieści się przy ul. Lubelskiej 31, 22-234 Urszulin.

§4
Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury należy:
1)    organizowanie edukacji kulturalnej oraz wychowanie dzieci i młodzież przez sztukę;
2)    gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;
3)    tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;
4)    tworzenie warunków do krzewienia i rozpowszechnianie folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego;
5)    rozpoznawanie, rozbudzenie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych;
6)    promowanie i wspieranie lokalnych zespołów ludowych i indywidualnych artystów działających na terenie gminy;
7)    organizowanie imprez kulturalnych w różnych formach: koncertów, spektakli, wystaw, projekcji filmów i innych mających na celu upowszechnianie kultury i integrację społeczności lokalnej.

Struktura organizacyjna Gminnego Ośrodka Kultury
§5
1. Wykaz stanowisk w Gminnym Ośrodku Kultury w Urszulinie:
1)    Dyrektor
2)    Księgowa
3)    Wieloosobowe stanowisko - Instruktor muzyczny
4)    Instruktor do upowszechniania kultury
5)    Konserwator i operator urządzeń elektroakustycznych
6)    Animator Kultury
7)    Referent do spraw administracyjnych
8)    Sprzątaczka
2. W uzasadnionych przypadkach w Gminnym Ośrodku Kultury mogą być tworzone inne
     stanowiska pracy.
3. Do realizacji zadań wynikających ze statutu Gminnego Ośrodka Kultury mogą być również
    zatrudnieni pracownicy na umowę zlecenie w zależności od potrzeb GOK.
4. Podział zadań po między stanowiska pracy w Gminnym Ośrodku Kultury ustala dyrektor.


 Zarządzanie i kierowanie
§6
1.    Gminny Ośrodek Kultury w Urszulinie jest finansowany w trybie i na zasadach określonych w statucie oraz na podstawie przepisów prawnych dotyczących instytucji kultury.
2.    Bezpośredni nadzór nad Gminnym Ośrodkiem Kultury sprawuje Wójt Gminy Urszulin.
3.    Działalnością Gminnego Ośrodka Kultury zarządza dyrektor.
4.    Do zadań dyrektora należy w szczególności:  
1)    zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań;
2)    sporządzanie rocznego planu wydarzeń kulturalnych i organizacja pracy pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury;
3)    sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności Ośrodka;
4)    sporządzanie wniosków do projektów budżetu gminy i projektów planów finansowych w zakresie zadań powierzonych Gminnemu Ośrodkowi Kultury, przy współpracy            z księgową;
5)    dysponowanie środkami budżetowymi w zakresie zadań powierzonych Ośrodkowi         z zachowaniem zasad: celowości, oszczędności, rzetelności, gospodarności oraz dyscypliny budżetowej;
6)    nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników: statutu, regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy oraz zarządzeń Wójta;
7)    dbałość o kompetentną, sprawną obsługę interesantów;
8)     ustalenie wewnętrznej organizacji Gminnego Ośrodka Kultury, obowiązków                      i uprawnień podległych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami;
9)    zatrudnianie i zwalnianie pracowników, prowadzenie i nadzór nad sprawami kadrowymi;
10)    zapewnienie pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury odpowiednich warunków pracy zgodnie z przepisami BHP i p. poż.;
11)    dbałość o przestrzeganie zapisów RODO oraz o udzielaniu informacji publicznej;
12)    współpraca z organizacjami, szkołami, zakładami pracy, innymi instytucjami;
13)    wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.

§7
1.    Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Urszulinie kieruje podległą jednostką przy pomocy Księgowej, która odpowiada za całokształt działalności finansowej.
2.    Do zadań księgowej należy:
1)    Zapewnienie prawidłowości, terminowości i zgodności sprawozdań finansowych;
2)    Kierowanie rachunkowością Gminnego Ośrodka Kultury;
3)    Opracowanie analizy wydatków w stosunku do planowanych wydatków;
4)    Przygotowanie pism, analiz z zakresu spraw finansowych;
5)    Opracowanie planów finansowych;
6)    Prowadzenie wszelkich czynności związanych z prowadzeniem spraw księgowych;
7)    Ochrona mienia będącego w posiadaniu instytucji oraz terminowe i prawidłowe rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych;
8)    Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury. 

 Zadania i obowiązki pracowników
§8
Do zadań wspólnych pracowników należy:
1.    Ścisła współpraca, celem zapewnienia należytej koordynacji pracy w instytucji                   i sprawnego wykonywania zadań.
2.    Niezależnie od zajmowanego stanowiska wykonywanie również innych poleceń przełożonych nie objętych zakresem obowiązków i odpowiedzialności, jeżeli wymaga tego dobro instytucji i nie jest to sprzeczne z prawem.   

§9
Do zadań Instruktora muzycznego należy:
1)    Prowadzenie zajęć z nauki grania na instrumentach klawiszowych, strunowych
(tj. zajęcia instrumentalne, wokalne; indywidualne, grupowe).
2)    Upowszechnianie działalności kulturowej poprzez inicjowanie i organizowanie różnorodnych imprez, konkursów, koncertów.
3)    Propagowanie i organizowanie imprez okolicznościowych.
4)    Współpraca ze szkołami, zakładami pracy oraz innymi instytucjami i placówkami upowszechniania kultury.
5)    Koordynacja imprez.
6)    Realizacja projektów.
7)    Organizowanie warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży
8)    Organizowanie konkursów i koncertów muzycznych.
9)    Prowadzenie, rozwijanie i kształtowanie zdolności oraz twórczości dzieci                               i młodzieży.
10)    Ścisła współpraca z pozostałymi instruktorami.
11)    Bieżące dokumentowanie własnej pracy.
12)    Wykonywanie prac zleconych przez Pracodawcę.
§10
Do podstawowych zadań Instruktora upowszechniania kultury należy:
1)    Prowadzenie systematycznych zajęć zgodnie z określonym planem pracy.
2)    Inicjowanie i pomoc zespołowym formom twórczości i uczestnictwa w kulturze.
3)    Popularyzowanie i upowszechnianie kultury w dziedzinie teatru, plastyki, muzyki.
4)    Organizowanie i prowadzenie różnorodnych form uczestnictwa w kulturze                         w środowiskach lokalnych.
5)    Organizowanie i współorganizowanie imprez kulturalnych i artystycznych                         w środowisku lokalnym.
6)    Udział w różnych formach upowszechniania kultury.
7)    Doskonalenie warsztatu poprzez udział w organizowanych szkoleniach.
8)    Udział w tworzeniu projektów na rzecz działań statutowych Gminnego Ośrodka Kultury.
9)    Sporządzanie planów pracy i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
§11
Do podstawowych zadań Konserwatora i operatora urządzeń elektroakustycznych należy:
1)    Pomoc w organizacji imprez kulturalnych na terenie całej gminy.
2)    Przygotowywanie pod względem technicznym imprez odbywających się na terenie oraz poza terenem Gminnego Ośrodka Kultury.
3)    Zakup wyposażenia technicznego dla Gminnego Ośrodka Kultury.
4)    Konserwacja sprzętu technicznego i jego drobne naprawy.
5)    Prowadzenie dokumentacji technicznej sprzętu – zalecanie stosowanych przeglądów technicznych i napraw.
6)    Współpraca z zespołami w zakresie ustalania rajderów technicznych.
7)    Obsługa akustyczna imprez.
§12
Do podstawowych zadań Animatora kultury należy:
1)    Udział w planowaniu oraz realizacji imprez, wydarzeń, projektów i innych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym lub edukacyjnym.
2)    Prowadzenie zajęć i warsztatów dla dzieci, młodzieży i seniorów.
3)    Przygotowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących działalności GOK
4)    Diagnostyka lokalnych potrzeb kulturalnych.
5)    Pozyskiwanie sponsorów oraz patronów medialnych
6)    Przygotowywanie scenariuszy imprez oraz wydarzeń
7)    Promowanie kultury w różnych środowiskach i inspirowanie ich do działania
8)    Opracowywanie kalendarza imprez kulturalnych dla GOK.
§13
Do podstawowych zadań Referenta ds. administracyjnych należy:
1)    Prowadzenie dokumentacji kadrowej
2)    Sporządzanie umów cywilno-prawnych.
3)    Dokonywanie operacji wpłat i wypłat gotówki zgodnie z instrukcją kasową.
4)    Sporządzanie raportu kasowego i innych dokumentów wynikających z instrukcji kasowej.
5)    Prowadzenie księgi korespondencyjnej
6)    Prowadzenie dokumentacji związanej z zamówieniami i zleceniami.
7)    Prowadzenie rejestru kontroli
8)    Prowadzenie dokumentacji związanych z wynajem pomieszczeń GOK
9)    Aktualizacja tablic ogłoszeń GOK
10)    Przygotowywanie projektów pism wychodzących zatwierdzonych przez dyrektora.
§14
Do podstawowych zadań Sprzątaczki należy:
1.    Utrzymywanie porządku i czystości w świetlicach oraz pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Kultury, a także wokół budynków.
2.    Zakup niezbędnego sprzętu i środków czystości.
3.    Obsługa imprez kulturalnych organizowanych poprzez Gminny Ośrodek Kultury.
 
Postanowienia końcowe
§15
1.    Regulamin niniejszy łącznie ze statutem Gminnego Ośrodka Kultury, stanowi całość przepisów, regulujących organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działania o ile późniejsze przepisy w tym względzie nie będą stanowić inaczej.
2.    Wszyscy pracownicy, którzy z tytułu czynności zawodowych mają powierzone mienie Gminnego Ośrodka Kultury, winni złożyć odpowiednie oświadczenia                                     o odpowiedzialności materialnej.
3.    Szczegółowe zadania pracowników Ośrodka zawarte są w poszczególnych zakresach czynności pracowników.
4.    Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5.    Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.


Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie 10-2023 Regulamin Organizacyjny pdf 852.64 KB AdminGOK
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 18 styczeń 2024 09:09 AdminGOK
Artykuł został zmieniony. czwartek, 18 styczeń 2024 09:10 AdminGOK